ارزش هاي بنيادي در شركت قطعه كاران ( VALUES ) ارزشهاي بنيادي از اصول اساسي در هر شركت بوده و همه پرسنل موظفند اين ارزشها را در كليه امور كاري خود مدنظر قرار داده ، آن را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند. ارزشهاي بنيادي شركت قطعه كاران به شرح زير مي باشد: مشتري مداري پياده سازي اصول 5S مسئوليت پذيري و تعهد در قبال مشتری (برنامه ریزی منابع لجستیکی جهت انجام تعهدات ) صداقت و اخلاق نيك كارگروهي نوآوری و خلاقیت نتیجه گرائی و همگرائی با اهداف شرکت تخصص افراد و آموزش پذیری