جنس اين قطعه از چدن نسوزمي باشد تلرانس هاي ابعادي وهندسي فراوان ، ساخت اين قطعه را با پيچيدگي هاي خاص مواجه نموده است. درحال حاضر توليد اين قطعه با ظرفيت سالانه 150000 عدد در اين شركت جريان دارد.


 
بوش سيلندر

 
اين قطعه درون بلوك سيلندر خودرو مونتاژ شده وقطعه پيستون درون آن حركت مي نمايد وبه دليل جنس خاص خود، در مقابل حركت پيستون كمترين سايش را دارد. اين قطعه يكي از پيچيده ترين قطعات توليدي موجود در خودور مي باشد كه نيازمند وجود دانش فني وسخت افزاري بسيار بالا بوده وتوليد آن از افتخارات شركت قطعه كاران مي باشد، ظرفيت سالانه توليدي اين قطعه هم اكنون 500000 قطعه در سال مي باشد.