اهداف بلند مدت شركت قطعه كاران به شرح ذيل تقسيم بندي مي شوند :
 
 1- اهداف شركت براي مشتريان : شركت بايستي بتواند با رقابت با ساير تامين كنندگان از نظر قيمت ، تحويل به موقع و ارائه محصولات با كيفيت خود را به عنوان تامين كننده اول ارتقاء دهد .
 1-1- محصولات با كيفيت
1-2- قيمت معقول
1-3- تحويل به موقع
1-4- رضایتمندی مشتریان
    
2- اهداف شركت براي كاركنان : شركت بايستي در تامين حقوق و مزاياي بيشتر براي كاركنان خود و ايجاد امنيت شغلي براي آنان تلاش نمايد و با ایجاد و بهبود مستمر سیستم انگیزشی بتواند در راستا رضایتمندی کارکنان گام بردارد .
2-1- حقوق بيشتر
2-2- مزاياي بيشتر
2-3- امنيت شغلي
 
3- اهداف شركت براي دولت :
3-1- پرداخت به موقع ماليات
3-2- رعايت قوانين مربوطه
3-3- ايجاد شغل مناسب
3-4- آلودگي كم در راستاي رعايت قوانين زيست محيطي
 
4- اهداف شركت براي سهامداران :
4-1- ايجاد امنيت براي سرمايه گذاران
4-2- ايجاد نرخ بالاتر بازگشت سرمايه
4-3-افزایش و  تداوم سودآوري
4-4- گسترش زمینه های کاری شرکت
     
5- اهداف شركت براي رقبا :

5-1- شناخت توانايي ها و سهم بازار رقبا
5-2- كاهش هزينه ها جهت توانايي رقابت سالم با رقبا
      
6- اهداف شركت براي تامين كنندگان :
6-1- ادامه همكاري با تامين كنندگان معتبر
6-2- ارتقاء توان فني تامين كنندگان جزء
6-3- تضمين خريد محصولات