با استفاده از استراتژ ی های تعیین شده و خط مشی کیفی اهداف کیفی از قرار زیر تعیین میشود .
 
اهداف کیفی
 کاهش برگشتی های محصول از مشتری PPM  ساپکو و سایر مشتریان
 کاهش ضایعات داخلی ( PPM    داخلی )
 افزایش سرانه آموزش
 کاهش  درصد هزینه های کیفیت به فروش
 کاهش درصد CPK   های کمتر از 1.33
 کاهش درصدDMR  بیشتر از 1 در آدیت محصول
 افزایش امتیاز ممیزی داخلی
 بهبود اثر بخشی آموزش
 بهبود درصد مهارت کارکنان
 افزایش امتیاز سرعت پاسخگوئی (بلند مدت و کوتاه مدت )
 
 اهداف کمی
 افزایش تیراژ تحویل به ساپکو
 افزایش تیراژ تولید
 افزایش تعداد محصولات تولیدی
 کاهش قیمت تمام شده محصول
عقد قرارداد با شرکت رنو پارس
 
 اهداف لجستیک 
 اجرای مناسب  رویه های  لجستیک در سازمان
 افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها
 بهبود جریان مواد و اطلاعات
 افزایش تحویل بموقع
 ایجاد انعطاف پذیری در سازمان
 افزایش رضایت مشتری در حوزه لجستیک
 مدیریت  منابع انسانی
 کاهش زمان های انتظار و پیش بینی این زمان ها